Informační doložka o ochraně osobních údajů UCHAZEČ PROHLÁŠENÍ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

Informační doložka o ochraně osobních údajů UCHAZEČ PROHLÁŠENÍ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

Informační doložka o ochraně osobních údajů UCHAZEČ PROHLÁŠENÍ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

Na základě čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) Vám sdělujeme následující informace:

 

1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je:

Drutex Spółka Akcyjna (akciová společnost),

se sídlem: Bytów, 77-100, ul. Lęborska 31

dále jen: „DrutexSA“ nebo „správce“

 

2. Kontaktní místo

Správce určil kontaktní místo, kterým je koordinátor ochrany osobních údajů. Koordinátora můžete kontaktovat:

  • Korespondenčně – odesláním dotazů na výše uvedenou adresu Drutex SA
  • Elektronickou poštou na adresu: gdpr@Drutex.com.pl

 

3. Účely zpracování, právní důvod zpracování, doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem realizace náborového procesu na pracovní pozici, o kterou se ucházíte – na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (tj. Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutého v uchazečských dokumentech, pokud nám poskytujete jiné osobní údaje než ty, u nichž povinnost je poskytnout vyplývá z čl. 221 § 1 zákoníku práce Polské republiky) a dále na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR (tj. existence zákonné povinnosti, kterou je správce povinen splnit s ohledem na znění čl. 221 § 1 zákoníku práce Polské republiky), dále pak na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (tj. existence oprávněného zájmu správce – v rozsahu osobních údajů shromážděných od Vás během přijímacího pohovoru a výsledků kvalifikačních zkoušek). Správce má oprávněný zájem na tom, aby prověřil Vaše dovednosti a schopnosti – potřebuje to k vyhodnocení, zda jste vhodným kandidátem na pozici, na kterou se provádí nábor.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro tento účel po dobu trvání náborového procesu na pozici, o kterou se ucházíte a v odůvodněných případech ještě po dobu 2 let za účelem obrany proti případným nárokům.

 

4. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje budou poskytovány oprávněným zaměstnancům a spolupracovníkům správce.

Nesdělujeme osobní údaje zpracovávané v náborových procesech subjektům registrovaným nebo podnikajícím ve třetích zemích. Nesdělujeme osobní údaje mezinárodním organizacím.

 

5.       Práva související se zpracováním osobních údajů a automatizovaným rozhodováním

Na principech a v rozsahu uvedeném v GDPR Vám příslušejí následující práva:

a)      právo na přístup k osobním údajům,

b)      právo na opravu nebo doplnění Vašich údajů,

c)       právo na výmaz osobních údajů,

d)       právo na omezení zpracování osobních údajů,

e)      právo na přenositelnost údajů,

f)       právo odvolat kdykoli souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním – v rozsahu, v jakém jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu;

g)      právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů Vaší mimořádné situace – v případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce.

 

Způsob naplňování práv:

Pro využití výše popsaných práv je třeba kontaktovat koordinátora ochrany osobních údajů a uvést osobní údaje, které umožní ověřit Vaši totožnost.

 

6.       Právo podat stížnost k dozorčímu úřadu

Přísluší Vám právo podat stížnost k dozorčímu úřadu, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů v Polské republice – v situaci, kdy budete mít za to, že správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s platnými právními předpisy.

 

7.       Povinné/dobrovolné sdělení údajů

Sdělení Vašich osobních údajů v rozsahu vyplývajícím z čl. 221 § 1 zákoníku práce Polské republiky je zákonným požadavkem a je nezbytné pro přihlášení do náborového procesu. Sdělení Vašich osobních údajů v širším rozsahu je naopak dobrovolné a uskutečňuje se s Vaším souhlasem.