Informační doložka o ochraně osobních údajů

Informační doložka o ochraně osobních údajů

Informační doložka o ochraně osobních údajů

Správci Vašich osobních údajů jsou: DRUTEX akciová společnost (DRUTEX S.A.) a subjekty z kapitálové skupiny DRUTEX: Drutex Okna S.A. komanditní společnost a provázané subjekty: Optimum sp. z o.o., Drutex Investment a Awans Plus, všechny subjekty se sídlem w Bytowě, ul. Lęborska 31, 77 – 100 Bytów, Polsko (dále jen „spolusprávci“). Za výkon práv vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zodpovídá DRUTEX S.A.

 

Osobní údaje získané z www stránek mohou být zpracovány pro účely:

1. zasílání novinek obsahujících marketingové informace týkající se vlastních výrobků a služeb DRUTEX S.A., a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR, tj. s Vaším předchozím souhlasem. Osobní údaje budou zpracovávány pro tento účel do chvíle odvolání souhlasu;

2. poskytnutí odpovědi na otázky zaslané pomocí kontaktních formulářů, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR, tj. ve Vašem oprávněném zájmu spočívajícím v získání požadované informace. Osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány do chvíle poskytnutí odpovědi;

3. přípravy nabídky a vyjednávání v odpovědi na Vaši poptávku, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR, tj. v oprávněném zájmu spolusprávců. Osobní údaje budou zpracovávány do chvíle vznesení námitky, nejdéle však po dobu 3 let od přijetí poptávky;

4. provedení smlouvy s DRUTEX S.A., jestliže jste stranou smlouvy; zejména za účelem udržování kontaktu ve věcech spojených se smlouvou, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR a dále pro účely vzájemného vyúčtování. Osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu trvání smlouvy a po jejím ukončení po dobu uvedenou ve smlouvě, po kterou můžete podat reklamaci a po uplynutí této doby do data promlčení případných nároků stanoveného zákonem Polské republiky ze dne 23. dubna 1964, občanským zákoníkem;

5. vyřizování reklamací, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. C v souvislosti s čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR; reklamace posuzujeme v souladu s požadavky zákona Polské republiky ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele v souvislosti s uzavřenou smlouvou. Osobní údaje jsou zpracovávány pro tento účel do chvíle posouzení podané reklamace a poté do data promlčení případných nároků s ní spojených uvedeného v občanském zákoníku Polské republiky ze dne 23. dubna 1964;

6. pořádání a průběhu soutěží a marketingových akcí, kterých jste se rozhodl(-a) zúčastnit, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR, tj. Vámi vydaného souhlasu. Osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány po dobu uvedenou v podmínkách soutěže či marketingové akce nebo do chvíle odvolání souhlasu;

7. provádění náboru pracovníků na pozici, na níž uchazeč podal přihlášku pomocí kontaktního formuláře, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR, tj. Vámi vydaného souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány do chvíle vznesení námitky, nejdéle však po dobu 2 let od přijetí přihlášky.

 

Informujeme Vás, že souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v bodech 1., 6. a 7. můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Přístup k osobním údajům získávají oprávnění pracovníci/spolupracovníci spolusprávců v souvislosti s plněním pracovních povinností a dále dodavatelé informatických služeb, kterým DRUTEX S.A. svěřil zpracování osobních údajů. Osobní údaje nejsou poskytovány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

 

Můžete kdykoli využít svého práva nahlédnout do osobních údajů, opravit osobní údaje, smazat osobní údaje, omezit zpracování, přenášet osobní údaje a vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR, v rozsahu a podle zásad uvedených v GDPR.

 

Požadavek na výkon práv sdělte koordinátorovi ochrany osobních údajů, kterého určil DRUTEX S.A., na e-mailovou adresu: drutex@drutex.com.pl nebo rkedzierski@drutex.com.pl.

 

Uvedení osobních údajů je dobrovolné, avšak nesdělení osobních údajů může zkomplikovat nebo znemožnit využívání některých funkcionalit na stránkách DRUTEX S.A.

 

Pokud se budete domnívat, že osobní údaje jsou zpracovány způsobem, který porušuje zákon, můžete podat stížnost u dozorového úřadu v Polsku (předsedy Úřadu na ochranu osobních údajů).