Informační doložka o ochraně osobních údajů

Informační doložka o ochraně osobních údajů

Informační doložka o ochraně osobních údajů

Správci Vašich osobních údajů jsou: Drutex akciová společnost (Drutex S.A.), subjekty z kapitálové skupiny Drutex: Drutex Okna S.A. komanditní společnost a související subjekty: Optimum sp. z o.o., Drutex Investment a také Awans Plus, všechny subjekty se sídlem v Bytowě, ul. Lęborska 31, 77 – 100 Bytów (dále jen jako: „Společní správci”). Za plnění práv, vyplývajících z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako: „GDPR”), zodpovídá Drutex S.A. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely související s umožněním používání webu Drutex S.A. v plném rozsahu, a to zejména: a) marketingu vlastních výrobků a služeb Drutex S.A.; b) učinění opatření před uzavřením smlouvy nebo plnění smlouvy; c) předávání informací týkajících se plnění nebo změn smlouvy klientovi, potvrzení přijetí reklamace a poskytnutí odpovědi na ni; d) plnění právních závazků Správce; e) organizování a provádění soutěží a jiných marketingových akcí. 

Osobní údaje jsou zpracovávány podle čl. 6 odst. 1 písm. A-F GDPR. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoli odvolán, což nebude mít vliv na právoplatnost zpracování před zrušením souhlasu. 

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu budou uchovávány do doby jeho odvolání. 

Přístup k osobním údajům získávají oprávnění zaměstnanci Drutex S.A. a dodavatelé informačních služeb, kterým Drutex S.A. svěřila zpracování osobních údajů. Nepředáváme osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. 

Uchazeč může kdykoli využít práva na přístup k údajům, opravu údajů, výmaz údajů, omezení zpracování, přenositelnost údajů a podat námitku proti zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. 

Požadavek na plnění práv je třeba předat koordinátorovi ochrany osobních údajů, kterého jmenovala Drutex S.A., na emailovou adresu: drutex@drutex.com.pl nebo rkedzierski@drutex.com.pl

Poskytnutí osobních údajů v rozsahu stanoveném ustanoveními zákona ze dne 26. června 1974 - zákoník práce - a prováděcích předpisů má dobrovolný charakter, avšak jejich neposkytnutí znemožní používání webu Drutex S.A.  Pokud osoba uzná, že osobní údaje jsou zpracovávány protiprávním způsobem, může podat stížnost u dozorového orgánu (u Generálního inspektora ochrany osobních údajů nebo předsedy Úřadu na ochranu osobních údajů). 

Obsah souhlasu:

Prohlašuji, že jsem se seznámil s výše uvedenou informací o zpracování osobních údajů a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností Drutex S.A. se sídlem v Bytowě pro účely umožnění používání webu Drutex S.A. v plném rozsahu.