Information clause GDPR

Informační doložka o ochraně osobních údajů

Správci osobních údajů jsou: 

Drutex Spółka Akcyjna (akciová společnost),

se sídlem: Bytów, 77-100, ul. Lęborska 31

dále jen: „DrutexSA

dále jen: „správce“.

Správce určil kontaktní místo, kterým je koordinátor ochrany osobních údajů. Koordinátora můžete kontaktovat:

 • Korespondenčně – odesláním dotazu na adresu správce,
 • Elektronickou poštou na adresu: gdpr@Drutex.com.pl

Za jakým účelem můžeme zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek.

Osobní údaje získané z webových stránek může správce zpracovávat pro jeden nebo více z těchto účelů: 

 1. zasílání novinek obsahujících marketingové informace týkající se výrobků, značky Drutex a vlastních služeb DrutexSA, na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. po Vašem předchozím souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány pro tento účel do chvíle odvolání souhlasu. 
 2. poskytování odpovědí na dotazy zaslané pomocí kontaktního formuláře na stránkách https://www.Drutex.pl/pl/kontakty/, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f, tj. ve Vašem oprávněném zájmu spočívajícím v získání požadované informace. Osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány do chvíle poskytnutí odpovědi.
 3. pořádání a uskutečňování soutěží a marketingových akci, kterých jste se rozhodl(a) zúčastnit, na základě čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR, tj. Vámi uděleného souhlasu. Osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány po dobu uvedenou v podmínkách soutěže či marketingové akce nebo do chvíle odvolání souhlasu (souhlas je možné odvolat kdykoliv).
 4. prověření statutu distributora při zakládání účtu v distributorském panelu, na základě vydaného souhlasu, tj. čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, do ukončení ověřovacího procesu.
 5. postoupení Vašeho dotazu vybranému distributorovi Drutex SA na Vaši žádost, což je Vaším oprávněným zájmem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), dotazy jsou uchovávány do chvíle potvrzení kontaktu na straně distributora.
 6. zjištění umístění Vašeho zařízení, na němž se zobrazují webové stránky, s Vaším předchozím souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a), abychom mohli sdělit kontakt na nejbližší distributory výrobků značky Drutex, údaje jsou zpracovávány po celou dobu návštěvy stránek.
 7. optimalizace internetových služeb a marketingového obsahu na základě statistických údajů poskytnutých externími dodavateli, na základě Vámi vyjádřeného souhlasu formou použití příslušné konfigurace prohlížeče – v době uvedené v politice souborů cookies.

 Kromě toho mohou být osobní údaje získané z internetových stránek – podle záměru návštěvníka internetových stránek – zpracovávány společností Drutex SA také pro účely: 

 1. přípravy nabídky a vyjednávání v odpovědi na Vaši poptávku, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f, tj. v oprávněném zájmu Drutex SA. Osobní údaje budou zpracovávány do chvíle vznesení námitky, nejdéle však po dobu 3 let od přijetí poptávky. 
 2. realizace smlouvyDrutexSA, pakliže jste smluvní stranou a využíváte on-line služby pro distributory; zejména za účelem zachování kontaktu ve věcech spojených se smlouvou, na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a pro účely vzájemného vyúčtování. Osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu trvání smlouvy a po jejím ukončení po dobu uvedenou ve smlouvě, po kterou můžete podat reklamaci, a po uplynutí této doby do data promlčení případných nároků stanoveného zákonem Polské republiky ze dne 23. dubna 1964, občanským zákoníkem.
 3. vyřizování reklamací v režimu záruky výrobce (pakliže byla reklamace podána prostřednictvím webového formuláře), na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR – reklamace posuzujeme, neboť je to povinnost upravená zákonem Polské republiky ze dne 30. května 2014, o právech spotřebitele. Osobní údaje jsou zpracovávány pro tento účel do chvíle posouzení podané reklamace a poté do data promlčení případných nároků s ní spojených uvedeného v zákonu Polské republiky ze dne 23. dubna 1964, občanském zákoníku.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl poskytnut před jeho odvoláním.  Souhlas můžete odvolat tak, že kontaktujete koordinátora ochrany osobních údajů (kontakt je uveden v odstavci 1. výše).

Přístup k osobním údajům získají oprávnění pracovníci správce v souvislosti s plněním pracovních povinností a dále dodavatelé informatických služeb, kterým Drutex SA svěřil zpracování osobních údajů. 

Distributoři výrobků Drutex SA, pokud návštěvník webových stránek zaslal dotaz distributorovi prostřednictvím webových stránek.

Kromě toho jsou informace o návštěvě webových stránek (mj. přesný čas vstupu na stránky a jejich opuštění, navštívené podstránky a aktivity uskutečněné na stránkách) poskytovány třetím subjektům, které mají sídla v třetích zemích (Google Inc, USA v rámci služby Google Analitycs). Návštěva stránek je přiřazena jedinečnému identifikačnímu kódu návštěvníka udělenému výše uvedeným subjektem, který plní úlohu správce osobních údajů ve vztahu k těmto údajům. Od Google Inc. získáváme statistická data týkající se návštěvníků našich stránek, která neumožňují identifikovat totožnost osob navštěvujících webové stránky.

Na principech a v rozsahu uvedeném v GDPR přísluší každému návštěvníkovi webových stránek:

 • právo na přístup k osobním údajům, 
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich údajů, 
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů, 
 • právo odvolat kdykoli souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním – v rozsahu, v jakém jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, 
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů mimořádné situace – v případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správců,
 • právo podat stížnost k dozorčímu úřadu, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů v Polské republice, pokud uživatel bude mít za to, že při zpracování jeho údajů je porušován zákon.

Způsob naplňování práv:

Pro využití výše popsaných práv je třeba kontaktovat koordinátora ochrany osobních údajů (kontaktní údaje naleznete v odstavci 2. výše) a uvést osobní údaje, které umožní ověřit totožnost. 

Uvedení osobních údajů je dobrovolné, avšak nesdělení osobních údajů může zkomplikovat nebo znemožnit využívání některých funkcí webových stránek.