Informačná doložka k ochrane osobných údajov UCHÁDZAČ VYHLÁSENIE PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Informačná doložka k ochrane osobných údajov UCHÁDZAČ VYHLÁSENIE PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Informačná doložka k ochrane osobných údajov UCHÁDZAČ VYHLÁSENIE PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

V súlade s ustanoveniami čl. 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len "GDPR") Vám poskytujeme nasledujúce informácie:

 

1. Správca osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je:

Drutex, Spółka Akcyjna,

so sídlom Bytowe (77-100), ul. Lęborska 31

nazývaná ďalej len „DrutexSA” alebo „Správca”

 

2. Kontaktná osoba

Správca určil kontaktnú osobu, ktorou je Koordinátor ochrany osobných údajov. Koordinátora môžete kontaktovať:

  • Korešpondenčne – zaslaním Vašich otázok na vyššie uvedenú adresu spoločnosti Drutex SA
  • Prostredníctvom elektronickej korešpondencie na adrese gdpr@drutex.com.pl

 

3. Účel spracovania, právny základ spracovania a obdobie uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané v rámci náborového konania súvisiaceho s pracovnou pozíciou, o ktorú sa uchádzate - podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR (t.j. na základe Vášho súhlasu so spracovaním údajov uvedených v aplikačných dokumentoch, ak nám poskytujete iné informácie ako tie, v prípade ktorých Vám povinnosť ich poskytnutia vyplýva z ustanovení čl. 221 § 1 Zákonníka práce) a taktiež podľa ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR (t.j. ak existuje zákonná povinnosť, ktorú musí správca osobných údajov splniť vzhľadom na znenie čl. 221 § 1 Zákonníka práce) ako aj podľa ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (t.j. ak existuje oprávnený záujem správcu - v rozsahu údajov získaných od Vás v rámci kvalifikačného pohovoru a výsledkov kvalifikačných testov). Správca osobných údajov má oprávnený záujem skontrolovať Vaše schopností a zručnosti - je to nevyhnutné, aby mohol posúdiť, či ste pre pracovnú pozíciu, v súvislosti s ktorou prebieha náborové konanie, tou správnou osobou.

Vaše osobné údaje budú spracovávané na tento účel len po dobu trvania náborového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate, a v odôvodnených prípadoch ešte po dobu 2 rokov za účelom prípadnej obrany pred eventuálnymi nárokmi.

 

4. Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje budú poskytnuté oprávneným zamestnancom a spolupracovníkom Správcu.

Osobné údaje spracovávané v rámci náborového konania neposkytujeme subjektom zaregistrovaným alebo pôsobiacim v tretích krajinách. Údaje nepostupujeme žiadnym medzinárodným organizáciám.

 

5.       Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov a prijímaním automatizovaných rozhodnutí

Za podmienok a v rozsahu vyplývajúcom z ustanovení GDPR, Vám prisluhujú nasledujúce práva:

a)      právo na prístup k osobným údajom,

b)      právo opraviť alebo doplniť osobné údaje,

c)       právo odstrániť osobné údaje,

d)      právo obmedziť spracovanie osobných údajov,

e)      právo na prenos osobných údajov,

f)       právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo akýkoľvek vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ku ktorému došlo na základe súhlasu poskytnutého pred jeho odvolaním - v rozsahu, v akom sa spracovávanie Vašich osobných údajov uskutočňuje na základe Vami poskytnutého súhlasu;

g)      právo vzniesť námietky voči spracovaniu osobných údajov vzhľadom na Vašu výnimočnú situáciu - v prípade, keď sú Vaše osobné údaje spracovávané v súlade s oprávneným záujmom Správcu.

 

Spôsob uplatňovania práv:

Za účelom uplatnenia vyššie uvedených práv musíte kontaktovať Koordinátora ochrany osobných údajov a poskytnúť osobné údaje, na základe ktorých bude možné overiť Vašu totožnosť.

 

6.       Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak uznáte, že Správca spracováva Vaše osobné údaje v rozpore s platnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu - predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov.

 

7.       Povinné / dobrovoľné poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov v rozsahu vyplývajúcom z čl. 221 § 1 Zákonníka práce je zákonnou požiadavkou a je nevyhnutné, ak sa chcete zúčastniť náborového konania. Poskytnutie Vašich osobných údajov v širšom rozsahu je však dobrovoľné a dochádza k nemu na základe Vami poskytnutého súhlasu.