Information clause GDPR

Informačná doložka k ochrane osobných údajov

Správcami osobných údajov sú: 

Drutex, Spółka Akcyjna,

so sídlom Bytowe (77-100), ul. Lęborska 31

nazývaná ďalej len „DrutexSA

Nazývaná v ďalšej časti „Správcom”.

Správca určil kontaktnú osobu, ktorou je Koordinátor ochrany osobných údajov. Koordinátora môžete kontaktovať:

 • Korešpondenčne – zaslaním Vašich otázok na adresu Správcu,
 • Prostredníctvom elektronickej korešpondencie na adrese gdpr@drutex.com.pl

Osobné údaje získané z webových stránok môže Správca spracovávať na nasledujúce účely:  

 1. zasielanie bulletinu obsahujúceho marketingové informácie o produktoch, značke Drutex a vlastných službách ponúkaných spoločnosťou DrutexSA v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, t.j. na základe Vami vopred poskytnutého súhlasu. Údaje budú za týmto účelom spracovávané až do odvolania súhlasu. 
 2. poskytnutie odpovede na otázku odoslanú prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke https://www.Drutex.pl/pl/kontakty/ v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, t.j. vo Vašom oprávnenom záujme získať požadované informácie. Údaje budú za týmto účelom spracovávané až do momentu poskytnutia odpovede
 3. organizovanie a vedenie súťaží a marketingových akcií, ktorých ste sa rozhodli zúčastniť, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR, t.j. na základe Vami poskytnutého súhlasu. Údaje budú za týmto účelom spracovávané po dobu uvedenú v podmienkach súťaže alebo marketingovej akcie, respektíve do momentu odvolania súhlasu (súhlas môžete kedykoľvek zrušiť).
 4. verifikácia statusu distribútora pri zakladaní konta v paneli distribútora, na základe vopred poskytnutého súhlasu, t.j. čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR, až do momentu ukončenia procesu verifikácie.
 5. postúpenie, na základe Vašej žiadosti, Vašej otázky vybranému distribútorovi spoločnosti Drutex SA, čo predstavuje Váš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), otázky sa uchovávajú až do momentu potvrdeného kontaktu s distribútorom.
 6. lokalizovanie Vášho zariadenia, na ktorom sa webové stránky zobrazujú, na základe Vášho, vopred poskytnutého súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a), aby sme Vám mohli poskytnúť informácie, kde môžete kontaktovať najbližšieho distribútora produktov značky Drutex, údaje budú spracovávané po dobu trvania danej relácie.
 7. optimalizácia webových stránok a marketingového obsahu na základe štatistických údajov poskytovaných externými dodávateľmi, v súlade s Vašim súhlasom poskytnutým použitím príslušnej konfigurácie internetového prehliadača – v momente uvedenom v pravidlách používania súborov cookies. 

Osobné údaje získané z webových stránok môžu byť, okrem toho, v závislosti od zámerov užívateľa webových stránok, spracovávané spoločnosťou Drutex SA aj na nasledujúce účely:  

 1. pripravenie ponuky a vedenie rokovaní v rámci odpovede na Vami odoslanú žiadosť o cenovú ponuku, v súlade s ustanoveniami čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, t.j. v oprávnenom záujme spoločnosti Drutex SA. Údaje budú spracované až do momentu vyjadrenia námietky, avšak nie dlhšie ako 3 roky od prijatia žiadosti. 
 2. plnenie zmluvy so spoločnosťou DrutexSA ak ste zmluvnou stranou a používate
  on-line služby pre distribútorov; obzvlášť za účelom kontaktovania sa vo veciach súvisiacich so zmluvou v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR a za účelom vzájomných vyúčtovaní. Údaje budú na tieto účely spracovávané po dobu trvania zmluvy a po jej ukončení po dobu uvedenú v zmluve, počas ktorej máte právo podať reklamáciu a po uplynutí tejto doby až do uplynutia premlčacej doby prípadných nárokov ustanovenej Občianskym zákonníkom z 23. apríla 1964.
 3. spracovanie reklamácie podanej v rámci výrobcom poskytovaného ručenia (ak bol obsah reklamácie poskytnutý prostredníctvom webového formulára) v súlade s ustanoveniami čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR - reklamácie posudzujeme, nakoľko je to povinnosť upravovaná Zákonom o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014. Údaje budú za týmto účelom spracovávané až do posúdenia reklamácie a následne až do uplynutia premlčacej lehoty prípadných s ňou súvisiacich nárokov ustanovenej Občianskym zákonníkom z 23. apríla 1964.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nebude mať žiadny vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ku ktorému došlo pred jeho odvolaním.  Súhlas môžete odvolať kontaktujúc Koordinátora ochrany osobných údajov (kontaktné údaje sú uvedené v časti 1 vyššie).

Prístup k osobným údajom užívateľov budú mať oprávnení pracovníci Správcu v súvislosti s vykonávaním služobných povinností, a taktiež poskytovatelia informačných služieb, ktorých spoločnosť Drutex SA spracovaním osobných údajov poverila. 

K osobným údajom budú mať prístup aj distribútori produktov spoločnosti Drutex SA, ak užívateľ webových stránok odoslal svoju otázku určenú pre distribútora prostredníctvom webových stránok. 

Okrem toho sú informácie o návšteve webových stránok (vrátane presného času načítania a opustenia webových stránok, navštívených podstránok a činností vykonávaných na webových stránkach) poskytované tretím stranám so sídlom v tretích krajinách (Google Inc., USA v rámci služby Google Analytics). Návšteve webových stránok je priradené jedinečné identifikačné číslo užívateľa pridelené vyššie uvedeným subjektom, ktorý vo vzťahu k týmto údajom pôsobí ako správca údajov. Od spoločnosti Google Inc. dostávame štatistické údaje o používateľoch našich webových stránok, na základe ktorých nie je možné presne identifikovať totožnosť osôb navštevujúcich naše webové stránky.

Za podmienok a v rozsahu uvedenom v GDPR má každý užívateľ webových stránok nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom, 
 • právo opraviť alebo doplniť osobné údaje, 
 • právo odstrániť osobné údaje,
 • právo obmedziť spracovanie osobných údajov,
 • právo na prenos osobných údajov, 
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo akýkoľvek vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ku ktorému došlo na základe súhlasu poskytnutého pred jeho odvolaním – v rozsahu, v akom sú osobné údaje spracovávané na základe poskytnutého súhlasu; 
 • právo vzniesť námietky voči spracovaniu osobných údajov vzhľadom na výnimočnú situáciu – v prípade, keď sú osobné údaje spracovávané v súlade s oprávneným záujmom Správcu.
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je predseda Úradu na ochranu osobných údajov, ak užívateľ uzná, že sú jeho osobné údaje spracovávané v rozpore s platnými právnymi predpismi.

Spôsob uplatňovania práv:

Za účelom uplatnenia vyššie uvedených práv musí užívateľ kontaktovať Koordinátora ochrany osobných údajov (kontaktné údaje sú uvedené v časti 2 vyššie) a poskytnúť osobné údaje, na základe ktorých bude možné overiť jeho totožnosť. 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie môže značne sťažiť, prípadne úplne obmedziť používanie niektorých funkcií webových stránok.