Informačná doložka k ochrane osobných údajov

Informačná doložka k ochrane osobných údajov

Informačná doložka k ochrane osobných údajov

Administrátormi Vašich osobných údajov sú Spoločnosť DRUTEX akciová spoločnosť (DRUTEX S.A.) a subjekty z kapitálovej skupiny DRUTEX: Drutex Okna S.A. komanditná spoločnosť a jej pridružené subjekty: Optimum Sp. z o.o., Drutex Investment a Awans Plus, všetky subjekty so sídlom v Bytowe na ul. Lęborskej 31, 77-100 Bytów (ďalej len „spoluadministrátori”). Za výkon práv podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR”) je zodpovedná spoločnosť DRUTEX S.A.

 

Osobné údaje získané z webových stránok môžu byť spracovávané na účely:

1. zasielania informačného bulletinu s marketingovými informáciami o vlastných produktoch a službách spoločnosti DRUTEX S.A., a to podľa ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. A GDPR, tzn. na základe Vášho vopred získaného súhlasu. Údaje budú na tento účel spracovávané až do odvolania Vášho súhlasu;

2. poskytnutia odpovede na otázky odoslané prostredníctvom kontaktných formulárov, a to podľa ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR, tzn. vo Vašom oprávnenom záujme získať požadované informácie. Údaje budú na tento účel spracovávané do momentu poskytnutia odpovede;

3. pripravenia ponuky a uskutočnenia rokovaní v odpovedi na Vašu žiadosť o predstavenie ponuky, a to podľa ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR, tzn. v oprávnenom záujme spoluadministrátorov. Údaje budú spracovávané až do momentu vznesenia námietky, nie však dlhšie ako 3 roky od prijatia žiadosti;

4. plnenia zmluvy so spoločnosťou DRUTEX S.A. ak ste zmluvnou stranou; obzvlášť za účelom udržiavania kontaktu v záležitostiach súvisiacich so zmluvou, a to podľa ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. B GDPR a na účely vzájomného vyrovnania. Údaje budú na tento účel spracovávané po dobu trvania zmluvy, po jej ukončení po zmluvou stanovenú dobu, počas ktorej môžete skladať reklamácie a po uplynutí tejto doby až do momentu premlčania eventuálnych nárokov podľa ustanovení zákona z 23. apríla 1964 (Občiansky zákonník);

5. vybavovania reklamácií podľa ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. C v súvislosti s článkom. 6 ods. 1 písm. B GDPR; Reklamácie posudzujeme v súlade s požiadavkami zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa v súvislosti s uzavretou zmluvou. Údaje budú na tento účel spracovávané až do posúdenia zloženej reklamácie, a následne až do momentu premlčania prípadných s ňou súvisiacich nárokov, uvedeného v občianskom zákonníku z 23. apríla 1964;

6. organizovania a vedenia súťaží a marketingových kampaní, ktorých ste sa dobrovoľne rozhodli zúčastniť, a to podľa ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. A GDPR, tzn. na základe Vami poskytnutého súhlasu. Údaje budú na tento účel spracovávané po dobu uvedenú v podmienkach súťaže alebo danej marketingovej akcie, prípadne do odvolania Vášho súhlasu;

7. vykonania náborového konania na danú pracovnú pozíciu, do ktorého ste sa prihlásili prostredníctvom kontaktného formulára, a to podľa ustanovení čl. 6 ods. A GDPR, tzn. na základe Vami vydaného súhlasu. Údaje budú spracovávané až do momentu vznesenia námietky, nie však dlhšie ako 2 roky od prijatia žiadosti.

 

Informujeme, že Váš súhlas na spracovanie osobných údajov na účely uvedené v bodoch 1, 6 a 7 môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu žiadnym spôsobom neovplyvní legálnosť spracovania, ku ktorému došlo pred zrušením súhlasu.

 

Prístup k osobným údajom získavajú oprávnení zamestnanci/spolupracovníci spoluadministrátorov v súvislosti s plnením ich služobných povinností, a rovnako aj poskytovatelia IT služieb, ktorým spoločnosť DRUTEX S.A. spracovanie osobných údajov poverila. Osobné údaje nie sú odovzdávané tretím krajinám ani medzinárodným organizáciám.

 

Kedykoľvek môžete uplatniť právo na prístup k údajom, na opravu údajov, na odstránenie údajov, obmedzenie spracovania údajov, prenos údajov respektíve právo vzniesť námietky voči spracovaniu údajov podľa ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR, v rozsahu a za podmienok uvedených v GDPR.

 

Žiadosti o uplatnenie práv adresujte koordinátorovi v oblasti ochrany osobných údajov určenému spoločnosťou DRUTEX S.A. na e-mailovú adresu drutex@drutex.com.pl alebo rkedzierski@drutex.com.pl.

 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie môže sťažiť, prípadne úplne znemožniť používanie niektorých funkcií servisu DRUTEX S.A.

 

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracovávané spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanoveniami zákona, môžete podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na území Poľska (prezident Úradu pre ochranu osobných údajov).